พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ รุ่นที่ 1

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เป็นผู้แทนมอบ
ใบวุฒิบัตรของอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้กับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ รุ่นที่ 1 จำนวน 34 คน และพิธีปฐมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 จำนวน 44 คน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)