พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตจำนงในการร่วมขับเคลื่อน “การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะงานในยุคดิจิทัล” ระหว่าง 7 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยงเชียงใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรมกิจการผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เทศบาลนครเชียงใหม่ เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ และธนาคารไทยพาณิชย์ ณ หอคำทวี Horizon Village Resort และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่