พิธีสืบชะตาหลวงของผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 21

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ    บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุในศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีสืบชะตาหลวงของผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 21 ณ. วัดสวนดอกพระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี และศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี รองประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักคุณค่าผู้สูงอายุ รวมถึงเพื่อเชิดชูเกียรติ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุทั้ง 25 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 2,000 คน