พ่นหมอกควัน กำจัดยุง

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานแขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ามาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ภายในบริเวณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เพื่อทำลายพาหะนำโรค และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อันก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก