มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ร่วมกับเทศบาลตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ลงพื้นที่มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการซ่อมแซมและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย จำนวน 9 หลัง