มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุปิยะมาลย์ รุ่นที่ 4/2562

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผอ.ศูนย์ฯผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) กล่าวแสดงความยินดีและมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุปิยะมาลย์ รุ่นที่ 4/2562 ซึ่งเรียนจบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ 48 ชั่วโมงของกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุบ้านปิยะมาลย์

This slideshow requires JavaScript.