มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับร้อยตรีองอาจ ประดับเพชร หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอยและพัฒนาชุมชนอำเภอจอมทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 ราย