มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง และผู้นำท้องถิ่น  มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 17 ราย