มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ข้อมูลประชารัฐเพื่อสังคมและมาตรการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ๔ มาตรการ
ท่านสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุได้ตามลิ้งค์นี้  https://www.mof.go.th/home/Press_release/News2016/148.pdf
หรือลิ้งค์ข้างล่างนี้นะครับ
ประชารัฐเพื่อสังคม (E6)
และ
มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ