รณรงค์การบริจาคเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  ท่านธนาภรณ์  พรมสุวรรณ  เป็นประธานในการรณรงค์การบริจาคเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ  โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือและเชื้อพระวงศ์ราชสกุลเชียงใหม่  ร่วมใจมาร่วมรณรงค์และลงทะเบียนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของแต่ละท่านเข้ากองทุนผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นแบบอย่างเชิญชวนประชาชนบริจาคเบี้ยยังชีพฯไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและมีฐานะยากจน  ได้แก่  เจ้าดวงเดือน  ณ  เชียงใหม่
เจ้าเพ็ญฉาย  สิโรรส  เจ้าพรทิพย์  ณ  เชียงใหม่  เจ้าภาคินัย  ณ  เชียงใหม่  และอาจารย์เยี่ยม  กาวิละเวส โดยมี ศ.นพ.พงษ์ศิริ  ปรารถนาดี (กรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ )  ผู้บริหาร อปท.ที่เป็นภูมิลำเนาของเจ้านายฝ่ายเหนือ
(เทศบาลนครเชียงใหม่  เทศบาลตำบลสุเทพ  เทศบาลตำบลสันพระเนตร) ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯจังหวัดเชียงใหม่  หัวหน้าหน่วยงาน พม.ในจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ เข้าร่วมงาน  ณ  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  จัดขึ้นโดยศูนย์ฯผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ