รดน้ำดำหัว ท่าน พมจ.เชียงใหม่

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีม One Home รดน้ำดำหัวท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ วันปีใหม่เมือง 2565