ร้องเพลงคาราโอเกะ

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมนันทนาการ “ร้องเพลงคาราโอเกะ” เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนมาร่วมทำกิจกรรม พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ