ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ท่านสามารถ download ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้จากด้านล่างนี้นะครับ

ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554