ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

ท่านสามารถ download ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ได้จากด้านล่างนี้นะครับ

ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ