รับผู้สูงอายุเข้าใช้บริการ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) รับผู้สูงอายุ เพศหญิงจำนวน 3 ราย เข้าใช้บริการ เนื่องจากประสบปัญหาทางสังคม ไม่มีที่อยู่อาศัย โดยรายแรกนำส่งโดยเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รายที่ 2 นำส่งโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ และรายที่ 3 นำส่งโดยญาติ ทั้งนี้ได้ดำเนินการกักตัว 14 วันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19