รับมอบข้าวสารญี่ปุ่นพระทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ ทำพิธีรับมอบข้าวสารญี่ปุ่น พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 24 กระสอบ