รับมอบหน้ากาก Face Shield และหน้ากากผ้า

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 22 เมษายน 2563 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) รับมอบหน้ากาก Face Shield  และหน้ากากผ้า จาก
นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ เพื่อใช้ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)