รับมอบเกียรติบัตรองค์กร ระดับส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)รับมอบเกียรติบัตรองค์กร ระดับส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)