รับมอบโล่รางวัลหน่วยงานดีเด่น ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคม

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) รับมอบโล่รางวัลหน่วยงานดีเด่น ในด้านการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคม   จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายพุฒิพงษ์
ศิริมาตย์) ในงานมอบรางวัลและเครือข่ายครอบครัว ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้ทำประโยชน์ บุคคล องค์กรดีเด่น
และเครือข่ายครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุ เนื่องในวันครบรอบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

นอกจากนี้เครือข่าย อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ ก็ได้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคคลทำคุณประโยชน์ ในงานนี้ด้วย จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

  1. นายนิพันธ์ อิ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง เป็นเครือข่ายของศูนย์ฯ ที่ขับเคลื่อนงานการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเข้มแข็งทำให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับการจัดสวัสดิการหลากหลายรูปแบบ
  2. คุณวิภา จันทร์กระจ่าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน เสียสละ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
  3. คุณ Giti Mithaq อาสาสมัครจากออสเตรเลีย ที่ได้ช่วยเหลืองานด้านการดูแลผู้สูงอายุของ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 2 ปี
  4. คุณบุญทิวา  ปรีชาหาญ ประธานชุมรมผู้สูงอายุเชียงใหม่ (ปิยะมาลย์) เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงาน
    ศูนย์บริการผู้สูงอายุเชียงใหม่ (ปิยะมาลย์) ให้สำเร็จลุล่วง และเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกศูนย์ฯ