รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะ “หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560 “

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 18 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ พัชรอาภา  รับมอบโล่เชิดชูเกียรติจากนายวรยุทธ  เนาวรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ซึ่งมอบให้ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ในฐานะ “หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560 ” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จากการที่ศูนย์ฯ ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และจากการดำเนินโครงการของผู้สูงอายุที่มีผลเป็นประโยชน์ต่อคนพิการด้วย  โดยเฉพาะการส่งเสริม สนับสนุน ให้ท้องถิ่นมีระบบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งเกิดผลดีอย่างชัดเจนต่อคนพิการด้วย