รับสมัครลูกจ้างงบดำเนินงาน

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ต้องการรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ