รับโล่และใบรับรองในโอกาสที่ศูนย์ฯได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เข้ารับโล่และใบรับรองในโอกาสที่ศูนย์ฯได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม  จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ โดยมีนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นประธานมอบ  ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กทม. ซึ่งศูนย์ได้รับการรับรองเป็นครั้งที่ 2