“รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)”

         เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานช่วงสถานการณ์ Covid-19 และทบทวนแผนงานโครงการ ปี 2563-2564 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทาง พม. และการปรับเปลี่ยนวิถีใหม่ นำสังคมไทยไปสู่ Active Ageing” และหารือถึงปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค เพื่อบูรณการการขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ อธิบดีฯ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศ ซึ่งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)
ได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลหน่วยงานของกรมกิจการผู้สูงอายุที่มีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม
2. รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นรูปธรรมดีเด่น
3. รางวัลการขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้ ปี พ.ศ. 2563
-ประเภทบุคคล
“Rizing Star” (ผู้นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดีเด่น) จำนวน 2 คน
ณ ห้องบอลลูม 1 ชั้น 8 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร.