รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562