ร่วมงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ (พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นโควิด-19 )

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ (พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นโควิด-19 ) และถ่ายทอดองค์ความรู้ของ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) หัวข้อ “เทคโนโลยีก้าวไกล ดูแลผู้สูงวัย พ้นภัยโควิด”  ณ ห้องโถง ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร