ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่
ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิต