ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนกลไกการทำงานและดำเนินการตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสนับสนุนสวัสดิการของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม