ร่วมประชุมคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

          วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมข้าราชการ เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Cisco Webex Meetings   ณ ห้องประชุมชั้น 2  ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นประธานในการนำเสนอข้อมูลเพื่อการตรวจประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2564