ร่วมประชุมชี้แจง New GFMIS Thai

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ผ่านระบบ Microsoft teams ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)