ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงฯระดับพื้นที่

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงฯระดับพื้นที่ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม