ร่วมประชุมเก็บข้อมูลและสนทนากลุ่ม(Focus-Group) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมเก็บข้อมูลและสนทนากลุ่ม (Focus-Group)  กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาทางไกลของผู้สูงอายุ ณ ศพอส.ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช