ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานพื้นที่บูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2564 เวที “สนทนาสุนทรีย์ น้องพี่ พม.

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมข้าราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานพื้นที่บูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2564 เวที”สนทนาสุนทรีย์ น้องพี่ พม.” พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง)  ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom..Meeting)  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนายวิทัศน์ เตชะบุญ อดีตอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และนายจรัล ทองงาม อดีตผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 52 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ