ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจงานพัฒนาชุมชน บนพื้นที่สูง พื้นที่ตำบลศรีถ้อย อ. แม่สรวย จ. เชียงราย

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย์  พัชรอาภา ผอ. ศพส.ธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) และนางสาวภธิรา  กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ได้เข้าประชุมแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจงานพัฒนาชุมชน บนพื้นที่สูง พื้นที่ตำบลศรีถ้อย อ. แม่สรวย  จ.เชียงราย ณ. โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท  โดยมีนายฉัตรชัย บางชวด ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานร่วมในที่ประชุม มีหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายและผู้แทนจากกระทรวง เเละกรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางมาร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงพื้นที่ตำบลศรีถ้อย ซึ่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จะใช้ตำบลศรีถ้อย เป็นพื้นที่นำร่องในกรณีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง ที่ดินทำกิน และธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม