ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2565  เพื่อหนุนเสริมพลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมสูงวัยและเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุแก่สังคม ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด