ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด