ร่วมเวที Focus group โครงการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้รับบริการหรือ   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมประชุมเวที Focus group โครงการติดตาม และประเมินผล ตามแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)โดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นที่ปรึกษาโครงการ