ลงนามบันทึกข้อตกลงอุดหนุน ในการสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ

This slideshow requires JavaScript.


วันที่ 10 เม.ย. 63 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) และนายสวัสดิ์ ขัติกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงรับเงินอุดหนุน ในการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2563 เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ จำนวน 26 แห่งๆละ5
,000 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 130,000 บาท