วางแผนการขับเคลื่อนโครงการระบบการดูแลฯ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายนางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นายสามารถ เมืองไชย นักพัฒนาสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ พมจ.เชียงใหม่ อบต.ร้องวัวแดง ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการระบบการดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ โครงการธนาคารเวลาแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย โดยมีนายชัยณรงค์  นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง  และ นายสวัสดิ์ ขัติกุล นายก อบต.ร้องวัวแดง เข้าร่วมในการวางแผนครั้งนี้ ณ ศพอส.ตำบลร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่