ศึกษาดูงานระบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ศึกษาดูงานระบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ณ.เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่