ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านหนุน

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่