ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ชินสาสมาธิสำหรับ ผู้สูงอายุ”

This slideshow requires JavaScript.

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ชินสาสมาธิสำหรับ   ผู้สูงอายุ” ตามแนวทางของพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปที่มีเวลาศึกษาและปฏิบัติน้อย สามารถทำสมาธิ เพื่อสะสมพลังจิตเอาชนะใจตนเอง เพื่อให้มีสมาธิและสติ    ในการดำเนินชีวิตอยู่เสมอ เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2559