ศูนย์ฯ จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  ได้จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในงานจัดให้มีกิจกรรม ตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป พิธีรดน้ำดำหัวขอพรศาตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี รองประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และตัวแทนผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดผู้สูงอายุแต่งกายพื้นเมืองงาม ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี การแสดงดนตรีพื้นเมือง ซอพื้นเมือง การแสดงศิลปะ
พื้นบ้านล้านนา