ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)  เป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ครบรอบ 18 ปี พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ที่มีผลงานเป็นเลิศจำนวน 18 รางวัล หน่วยงานบริษัทหรือภาคธุรกิจเอกชนที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ จำนวน 18 รางวัล หน่วยงาน บริษัทหรือภาคธุรกิจเอกชนที่สนับสนุน “พม.ห่วงใยสู้ภัยโควิด 19” จำนวน 36 รางวัล รวมจำนวน 72 รางวัล  และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน พม.”  จำนวน 9 รางวัล ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เข้าร่วมรับรางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วย