ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ศูนย์ฯ ได้จัดการแข่งขันเปตองสัมพันธ์ผู้สูงอายุ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
เพื่อเชื่อมความสามัคคีเครือข่ายผู้สูงอายุ และชมรมต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้