ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

วันที่ 9 เมษายน ๒๕๕๗ ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) และ
งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗


โดยมีทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก