ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) และองค์กรเครือข่าย ๙ องค์กร ได้ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) และองค์กรเครือข่าย ๙ องค์กร ประกอบด้วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ โรงเรียนมุฑิตาประชารักษ์ และมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ