ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดทำซุ้มประตูป่า ประเพณีลอยกระทง

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดทำซุ้มประตูป่า

ตามประเพณีและวัฒนธรรม ของประเพณีลอยกระทงในแบบล้านนาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา

ซึ่งมีคำขวัญสานฮีต  เสริมฮอย  สร้อยสหลี๋  ยี่เป็ง  มะเส็ง  ปูจา