ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เข้าร่วมโครงการสถานีสวัสดิการ ตำบลดอยเต่า

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เข้าร่วมโครงการสถานีสวัสดิการ บ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ เพื่อให้สวัสดิการแก่กลุ่มเป้าหมาย ที่ประสบปัญหาทางสังคม เป็นกลไกเชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่