ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 (ช่วงที่ 1 : ผู้สูงอายุ) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุและตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ  ความสัมพันธ์ที่ดีของคนต่างวัย  รวมทั้งจัดงานตามประเพณีปีใหม่เมืองไปพร้อมกัน  โดยมีประชาคมของศูนย์ฯ เข้าร่วมงาน  ประกอบด้วย  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  และผู้สูงอายุของศูนย์ฯ อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นักศึกษาที่ยังฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  หน่วยสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ รุ่น 1 และ 2  นักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุบ้านปิยะมาลย์ รุ่น 1 และ 2 กรรมการชุมชนทรายมูลเมือง  โดยมีผู้มีจิตกุศลที่มาออกร้านสมทบอาหารกลางวันจาก จ.เชียงรายและ จ.จันทบุรี

ทั้งนี้  ศูนย์ฯ จะจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจำปี 2561 ( ช่วงที่ 2 : สังคมผู้สูงอายุ) ในปลายเดือนเมษายน ศกนี้