ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.61 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ” เตรียมความพร้อมทุกวัยมุ่งสู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง”  ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้คนจากหลากหลายภาคส่วนและหลากหลายช่วงวัยได้ความรู้ และตื่นตัวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงวัยสูงอายุ และเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิตในสังคมสูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นักวิชาการด้านผู้สูงอายุจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์ฝ่ายแนะแนวจากมหาวิทยาลัย โรงเรียนมัธยม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพรพ. มหาราชนครเชียงใหม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากบริษัทนิ่มซี่เส็ง  ประธานและผู้จัดการฝ่ายบุคคลจาก บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ สภาเด็กและเยาวชน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ประธานและกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ เชียงใหม่  นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์และโรงเรียนผู้สูงอายุปิยะมาลย์ ฯลฯ รวมประมาณ 70 คนวิทยากรประกอบด้วย รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ,  รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์, อ.กุลกนก มณีวงศ์ คุณรัตน์ ปาละพงษ์(ประธานบ.ผึ้งน้อยเบอเกอรี่) และนายสถิตย์ ผลทิพย์